Opis Standardów

STANDARDY OCHRONY DZIECI W DUSZPASTERSTWIE PARAFIALNYM

Parafia jest miejscem zapewniającym bezpieczeństwo dzieciom także w grupie rówieśniczej. Kierując się wartościami wypływającymi z Ewangelii, staramy się wpoić naszym parafianom postawę szacunku wobec każdego człowieka – dzieci i dorosłych. Pragniemy, by w relacjach międzyludzkich bliska była im ewangeliczna zasada: „Wszystko więc, co chcielibyście, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie” (Mt 7,12a). 

Zasady bezpiecznych relacji między dziec mi poznali wszyscy pracownicy i wspólpracownicy parafii, dzięki czemu mogą oni umiejętnie i adekwatnie do zaistniałej sytuacji reagować na każde niewłaściwe zachowanie czy przemoc. Również dzieci powinny przestrzegać poniższego kodeksu podczas spotkań w parafii i poza nią, w kontakcie bezpośrednim i wirtualnym. 

  1. Równe traktowanie i szacunek dla każdej osoby. 

* Traktuj innych tak, jak chcesz, aby inni traktowali Ciebie. 

* Pamiętaj, z e każda osoba jest kimś wyjątkowym i szczególnie obdarowanym przez Boga. Należą się jej szacunek i troska o jej dobro. 

* Bądź tolerancyjny – szanuj odmienny wygląd, przekonania, poglądy i cechy koleżanek/kolegów. 

*Pamiętaj, że przez różnorodność wzajemnie się ubogacamy. 

*Masz prawo do zabawy i relacji z każdy dzieckiem, ale pamiętaj, że nie zawsze inne dziecko ma chęć do kontaktu z Tobą w danym momencie. Uszanuj to. 

*Zachowaj otwartość i bądź wrażliwy na wszystkie osoby, nawet jeśli nie należą do grona Twoich najbliższych przyjaciół. Nie wykluczaj ich ze wspólnych działań , rozmów i szkolnych aktywności. 

2. Zasady komunikacji między dziećmi. 

*Zachowuj życzliwość i szacunek wobec koleżanek/kolegów. 

*Pamiętaj, że każdy ma prawo do wyrażania swojego zdania, myśli i przekonań , o ile nie naruszają one dobra innych osób. 

*Słuchaj innych, gdy mówią. Nie przerywaj innym, gdy się wypowiadają. 

*Zachowuj kulturę słowa w każdej sytuacji. 

*Stosuj formy grzecznościowe. 

*Pytaj o zgodę na kontakt fizyczny (przytulenie, pogłaskanie). 

3. Szacunek dla cudzej własności, prywatności i przestrzeni.

*Szanuj rzeczy osobiste i mienie innych osób. 

*Zapytaj, jeśli chcesz pożyczyć od kogoś jakąś rzecz. 

*Nie przeglądaj prywatnych rzeczy innych osób bez ich zgody. Każdy ma prawo do prywatności. 

*Nie rób zdjęć , nie nagrywaj ani nie rozpowszechniaj wizerunku kolegów/ koleżanek i innych osób bez ich wyraźnej zgody. 

*Pamiętaj, że każdy ma prawo do przestrzeni osobistej. Jeśli inna osoba potrzebuje chwili samotności, uszanuj to. Naruszanie tej przestrzeni może rodzić konflikty. 

4. Zakaz stosowania przemocy w jakiejkolwiek formie.

*Nie stwarzaj sytuacji, w których ktoś czułby się celowo pomijany, izolowany. 

*Nie stosuj przemocy fizycznej. Szturchanie, popychanie, kopanie czy siłowe przytrzymywanie kolegi/koleżanki naruszają jego/jej integralność fizyczną. 

*Szanuj przestrzeń intymną kolegów/koleżanek. Nigdy nie dotykaj ich w sposób, który może być uznany za nieprzyzwoity lub niestosowny. 

*Nie wyśmiewaj, nie obgaduj, nie ośmieszaj, nie zawstydzaj, nie upokarzaj, nie lekceważ i nie obrażaj kolegów/koleżanek. 

*Nie wypowiadaj się w sposób obraźliwy o rodzicach kolegów/koleżanek. 

*Nie zwracaj się w sposób wulgarny do innych. 

*Pamiętaj, że żarty są wtedy żartami, kiedy nikt z ich powodu nie cierpi. Jeśli tak jest, natychmiast zakończ taką zabawę słowną. 

*Nie narażaj siebie i innych uczniów na sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu fizycznemu czy psychicznemu. 

*Nie wyrażaj negatywnych, prześmiewczych komentarzy na temat zachowania, pracy, wyglądu kolegów/koleżanek. 

*Nie zabieraj rzeczy należących do innych bez ich zgody. 

5. Szacunek w kontaktach internetowych i zakaz cyberprzemocy 

*Szanuj innych i traktuj ich tak, jak chcesz, by traktowali Ciebie – dotyczy to wszystkich typów Twojej aktywności w sieci. Po drugiej stronie ekranu jest drugi człowiek. 

*Pamiętaj, że cyberprzemoc często zaczyna się od tzw. „niewinnych żartow”. Nie każdy ma takie samo poczucie humoru. Uwzaaj na to, co piszesz i co publikujesz, w Internecie nic nie ginie. W świecie wirtualnym łatwo poruszyć lawinę wzajemnych niechęci, co może doprowadzić do konkretnej formy przemocy. 

*Nie udostępniaj kontaktów do innych osób (telefonicznych, mailowych) bez ich zgody.

*Dbaj o swój oraz innych wizerunek w sieci – nie publikuj wrażliwych danych, powierzonych ci informacji oraz zdjęć i filmów ośmieszających innych. Szanuj ich prywatność.

*Chron intymność c swoją i innych. Nie wysyłaj i nie udostępniaj zdjęć lub filmów, które by ją naruszały. 

*Sprzeciwiaj się hejtowi, sam nie publikuj obrażających i agresywnych komentarzy oraz reaguj, gdy zauważysz, że ktoś jest poniżany w Internecie. Nie przesyłaj dalej ośmieszających wiadomości. Zgłoś takie działania odpowiednim osobom. 

*Nie prowokuj innych do niepotrzebnych, nieuzasadnionych kłótni. Trolling, świadome poniżanie, nękanie i zaczepki są zachowaniami niedopuszczalnymi. 

*Nie wykluczaj swoich rówieśników z grup w mediach społecznościowych z powodu swoich prywatnych niechęci. 

*Nie podszywaj się w Internecie pod inne osoby. Takie zachowanie w cyberprzestrzeni jest kradzieżą tożsamości. To jest przestępstwo. 

*Jeżeli zauważysz, że ktoś nie wylogował się ze swojego konta, nie wykorzystuj tej sytuacji do działań , które przyniosłyby mu szkodę, ale życzliwie poinformuj go o jego nieuwadze. 

*Pamiętaj, że groźby, pomówienia, nawoływanie do nienawiści, prześladowanie, ośmieszanie w cyberprzestrzeni także są karalne. Twoje działania w sieci nie są anonimowe. 

6. Sposoby pokojowego rozwiązywania konfliktów 

*Wycisz się, uspokój, zatrzymaj niepotrzebną kłótnię, zanim stracisz nad sobą kontrolę. Zastanów się, co chcesz osiągnąć . Jeśli to możliwe, podejmij spokojną rozmowę z drugą stroną. 

*Umów się na rozmowę w bardziej stosownych warunkach, w ten sposób zyskasz czas na konstruktywny dialog. 

*Powiedz, co według Ciebie jest problemem, co przyczyną nieporozumienia, czego oczekujesz. 

*Słuchaj drugiej osoby. Dopytaj o jej odczucia i oczekiwania. Podsumuj to, co usłyszałaś /usłyszałeś dla upewnienia się, czy dobrze zrozumiałaś /zrozumiałeś komunikat. 

*Upewnij się,  że Twój rozmówca powiedział wszystko odnośnie do swoich odczuć . 

*Wspólnie wymyślcie rozwiązanie satysfakcjonujące obie strony. 

*Jeśli nie uda się Wam dojść do porozumienia, poproś o pomoc osobę dorosłą, aktualnego opiekuna grupy. Porozmawiaj o tym z Twoimi rodzicami. Nie rozwiązuj konfliktu samodzielnie. 

*Nie bądź obojętny, gdy komuś dzieje się krzywda! 

Zawsze poinformuj o tym osobę dorosłą.